การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 2,213 view

 

1   ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ภาพถ่ายและลายม่านตา) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง
2   กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมาในวันทำหนังสือเดินทาง
3   หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ 
4   ชื่อ – สกุล ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย อาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม 
5   กรณีที่ต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อน
6   เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง -- คลิกที่นี่
7   การนัดหมาย สามารถนัดหมายผ่านทางระบบนัดหมายบนเว็บไซต์ -- คลิกที่นี่
8   บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ
    8.1   หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ   5 ปี    ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ
    8.2   หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี    ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ
            - การขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
              จะสามารถขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น 
            - กรณีที่ผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว 
              (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) 
              จึงสามารถขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้
9   การชำระค่าธรรมเนียม 
    9.1   ชำระด้วย Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles
    9.2   ชำระด้วย Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles
10   ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์
11*   การรับเล่มหนังสือเดินทาง
    สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ โปรดเตรียม 
    11.1  ซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายในการจัดส่ง
    11.2  ติด Forever Stamp อย่างน้อย 50 ดวง / หรือ Stamp ราคารวมอย่างน้อย  $27.70 (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบหากไปรษณีย์ตีกลับ ผู้ร้องจะต้องจัดทำซองส่งใหม่)
    11.3  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน 
    11.4  มอบซองให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง - *สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย
12   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected]  / โทรศัพท์ 323 - 962 - 9574  ต่อ 223