เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 50,656 view

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เอกสารที่ต้องใช้ 

 

•    กรอกคำร้องนัดหมายขอทำหนังสือเดินทาง  (คลิกที่นี่)
•    หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน  
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
•    คำให้การหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหายและใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น

2._ทั่วไป_update_1-21-2022  

 

 

เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีดังต่อไปนี้         

 

1. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)

•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดา มารดา หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บิดา และมารดา จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่
•    กรณีบิดาและมารดา — > อยู่ในสหรัฐฯ ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้
     ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์” (Download)
     พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ตามแบบฟอร์มนี้ (Download)
•   กรณีทีบิดาและมารดา –> อยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ
    “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์”
     โดยสามารถดำเนินการที่ “สำนักงานเขต” หรือ “ที่ว่าการอำเภอ” ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

3._สมรส_update_1-21-2022

 

2. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และบิดามารดาหย่าร้าง)

•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือหนังสือเดินทาง)
     ของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมาย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมายจะต้องมาลงนามให้ความยินยอม
     ในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่
•    ทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลที่ระบุสิทธิในการปกครองบุตร ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    กรณีทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
     1. ให้แปลทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลเป็นภาษาไทย
     2. นำทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลพร้อมด้วยคำแปลไปผ่านการรับรองจาก
         2.1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร (คลิกที่นี่) 
               และผ่านการรับรองจาก
         2.2 Department of State (คลิกทีนี่)
               เป็นขั้นตอนสุดท้าย
     3. ยื่นทะเบียนหย่าหรือนำคำสั่งศาลที่ผ่านการรับรองจาก Department of State
         พร้อมคำแปลภาษาไทยให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเอกสาร
         (ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
         (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อที่นี่)

  4._หย่า_update_1-21-2022  

 

3.  ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) และบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

•    สูติบัตรไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือหนังสือเดินทาง) ของมารดาของผู้เยาว์ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักในสหรัฐฯ ให้ติดต่อขอทำบันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดา (ป.ค. 14)
      ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (Download)
•    กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ติดต่อขอทำ
     บันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดา (ป.ค. 14)
     ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่
     จากนั้น ให้ทำ “หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)”
     โดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

5._ไม่จดทบ_update_1-21-2022

 

4.  เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรก

•   เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้
     เนื่องจากสูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการขอสูติบัตรไทยที่นี่)
•   การเตรียมเอกสารอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการตามที่ระบุในกรณีต่างๆ ข้างต้น
•   เมื่อได้สูติบัตรแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่
    เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งทะเบียนบ้านไทยจะใช้เป็นเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป
    ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
    (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

 

 

5.   เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งที่สอง

•   กรณีเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งที่สอง
    หากยังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก จะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้
•   ท่านจะต้องติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยให้แล้วเสร็จ
    จึงจะยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางได้ และต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุหมายเลขประจำตัว 13 หลัก)
    มายื่นประกอบการขอทำหนังสือเดินทางด้วย หากไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง
    สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
    (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)
•   การเตรียมเอกสารอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการตามที่ระบุในกรณีต่าง ๆ ข้างต้น

 

 

6.  ข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อและนักเรียนทุน ก.พ. 


•    ข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อและอยู่นอกความดูแลของสำนักงาน ก.พ.
     จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
•    ข้าราชการและนักศึกษาที่มาศึกษาต่อและอยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ.
     ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

 

7.  พระภิกษุ


•    หนังสือมติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ
     หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
•    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
•    ใบสุทธิ
•    บัตรประชาชนไทย (หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้อง)
•    ใบแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ในกรณีเปลี่ยนสมณศักดิ์)

 

 

8. กรณีผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทร. 97) 

•   บุคคลที่มีชื่อถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านปกติไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทร. 97)
    จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้
•   หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องขอแก้ไข ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่
    เพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
   (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)