โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567

โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2567

| 1,418 view

โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเชื้อสายไทยอายุ 12 - 16 ปี ที่เติบโตในต่างประเทศได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้จริง ทำให้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความผูกพันกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับเครือข่ายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในกลุ่มเป้าหมายของชาวต่างประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หากท่านสนใจและประสงค์รับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการได้ที่ [email protected]


โปสเตอร์คืนถิ่น_67

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารของโครงการได้ที่นี่

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
3. ข้อมูลโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567
4. ร่างกำหนดการโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567