การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
11,321 view

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

2023-03-21_info_1_ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง_ส.ส._rev_1  เชิญชวนลงทะเบียน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

 

หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย   หรือ 
 2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
  • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 • ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองทาง Online [ เสร็จสิ้นแล้ว ]

 • ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียน Online ได้ ให้กรอกคำร้อง [ เสร็จสิ้นแล้ว ]
 • กรอกข้อมูลในแบบคำร้องฯ ให้ครบถ้วน (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือนำไปมอบด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรอื่นของทางราชการไทยที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก
 • ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ แล้ว ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิใหม่ 

 • ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน [ เสร็จสิ้นแล้ว ]

 

การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้วิธีการลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมซองส่งกลับและเอกสารประกอบให้แก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งฯ ทางไปรษณีย์ หลังจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ กากบาทลงคะแนนแล้ว ให้จัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตน (สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ นั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นทีทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 


1. กรอกแบบฟอร์ม แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิฯ ทาง online --> คลิกที่นี่      
    หรือ 
     
2. กรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 (หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง) --> คลิกที่นี่

    หรือ 
 
3. ทำเป็นหนังสือยื่นทางไปรษณีย์ ระบุเลขประจำตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
    เลือกตั้งฯ ได้ในหนังสือดังกล่าวส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  


 

รวมระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศ เรื่อง รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน [ คลิกที่นี่ ]

- หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ [ คลิกที่นี่ ]

- แบบคำขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน / ขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  และขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร [ คลิกที่นี่ ] 

- พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (20 มี.ค. 2566)  [ คลิกที่นี่ ]

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 (17 มี.ค. 2566)  [ คลิกที่นี่ ] 

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  (17 มี.ค. 2566)  [ คลิกที่นี่ ]

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 [ Download ]

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ Download ]

 

ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Overseas Election Section 
    Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่   @thaiconsulate.la  line-add-friend

   

 

KS/5/17/23