39,455 view

คลังหนังสือเรียนภาษาไทย

 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น
สวัสดี1          • สวัสดี ๑ หนังสือเรียน (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัด (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี2          • สวัสดี ๒ หนังสือเรียน (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัด (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-3          • สวัสดี ๓ หนังสือเรียน  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัด  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
หนังสือ4          • สวัสดี ๔ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๔ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๔ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-5        • สวัสดี ๕ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๕ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๕ แบบฝึกหัดเสริม  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-6        • สวัสดี ๖ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๖ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๖ แบบฝึกหัดเสริม  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๗ แบบชุดฝึกทักษะ   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๘ แบบชุดฝึกทักษะ   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บ้าน
  1. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการครูอาสา 2565  (Download)
  2. แผนการสอน (Download)
  3. หลักสูตรการสอนภาษาไทยหนังสือสวัสดี 1-6 (Download)
  4. แบบทดสอบ (Download)
  5. เพลง (Download)
  6. เกมส์ (Download)
  7. ตัวอย่างบัตรผสมสระ (Download)
  8. บัตรภาพ (Download)
  9. บัตรคำ บัตรอักษร (Download)
  10. สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของวัดซานฟรานธรรมาราม