คลังความรู้เพื่อชุมชน

คลังความรู้เพื่อชุมชน

8,738 view

คลังหนังสือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3             A Legacy For All : A collection of articles

 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น
สวัสดี1          • สวัสดี ๑ หนังสือเรียน (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัด (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี2          • สวัสดี ๒ หนังสือเรียน (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัด (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-3          • สวัสดี ๓ หนังสือเรียน  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัด  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
หนังสือ4          • สวัสดี ๔ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๔ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๔ แบบฝึกหัดเสริม (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-5        • สวัสดี ๕ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๕ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๕ แบบฝึกหัดเสริม  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
สวัสดี-6        • สวัสดี ๖ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๖ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
       • สวัสดี ๖ แบบฝึกหัดเสริม  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บ้าน

        1. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการครูอาสา 2565  (Download)
        2. แผนการสอน (Download)
        3. แบบทดสอบ (Download)
        4. เพลง (Download)
        5. เกมส์ (Download)
        6. ตัวอย่างบัตรผสมสระ (Download)
        7. บัตรภาพ (Download)
        8. บัตรคำ บัตรอักษร (Download)
        9. สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของวัดซานฟรานธรรมาราม