3,813 view

CG_Tor

 

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

 

สวัสดีพี่น้องชาวไทยในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ทุกท่าน

  

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยต่อเนื่องยาวนานเกือบสองศตวรรษ ทั้งในมิติด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และที่สำคัญคือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แห่งนี้มีเขตอาณากว้างใหญ่ครอบคลุม
13 รัฐในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดนอกประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย    

 

ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงความตั้งใจของผมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ในนครลอสแอนเจลิส เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย ดูแลปกป้องผลประโยชน์ บริการและช่วยเหลือพี่น้อง
ชุมชนไทยทั้งในด้านการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน เอกสารนิติกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความสะดวก โปร่งใส และถูกต้อง
ตามระเบียบ ส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อาชญากรรมจากความเกลียดชัง และความรุนแรงในครอบครัว สร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทย โดย
เน้นการเข้าถึงและรับฟังปัญหาในชุมชน เชื่อมโยงชุมชนทุกภาคส่วนให้มีความใกล้ชิดและ กลมเกลียว ส่งเสริมความเป็น
พันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชนในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ อาหารไทย มวยไทย
นวดแผนไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และศาสนา ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

 

ชุมชนไทยในต่างประเทศถือเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเมื่อรวมตัวเป็นปึกแผ่น ก็จะเป็นกำลังอันสำคัญที่สามารถสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของประเทศให้ลุล่วงไปได้
และผมดีใจที่ทราบว่า มีองค์กร สมาคม และชมรมไทยที่ทำงานเพื่อส่วนรวมกระจายอยู่ตามรัฐฝั่งตะวันตกหลายสิบแห่ง
และได้ทำงานสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างดีเสมอมา ผมเห็นว่า องค์กร สมาคม และชมรมเหล่านี้เป็น
ฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ดังเช่นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงเกือบสองปีที่ผ่านมา  

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ ชุมชนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่าง
ทั่วถึง และรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จนทำให้เราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติใน
รูปแบบใหม่ อย่างไรก็ดี เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ไปอีกระยะหนึ่ง ผมจึงขอให้ชุมชนไทยให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของทางการท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเรา บุคคลในครอบครัว
และพี่น้องในชุมชนไทย รวมทั้งเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตไปสู่รูปแบบใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง

 

ผมขอขอบคุณพี่น้องชุมชนไทยที่ได้ต้อนรับผมอย่างอบอุ่น หากมีเรื่องใดที่ผมและทีมงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถ
ทำได้ ผมพร้อมยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอถือโอกาสนี้ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดล
บันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 

ต่อ ศรลัมพ์
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                                                 พฤศจิกายน 2564