วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,782 view

 

รายชื่อข้าราชการประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจิลส

 

รายชื่อ ตำแหน่ง แผนก
นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  
นายจีรยุต สอนใจ กงสุล แผนกอำนวยการ
นายปณต เกียรติก้อง กงสุล แผนกกงสุล
(ตรวจลงตรา คุ้มครองคนไทย และบัตรประจำตัวประชาชน)
นายกรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร กงสุล แผนกกงสุล
(หนังสือเดินทาง สัญชาติและนิติกรณ์)
นางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุล แผนกชุมชนไทย และการเมือง
นายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ กงสุล แผนกพิธีการทูต และเศรษฐกิจ
นางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี กงสุล แผนกสารนิเทศ และวัฒนธรรม
นายมานพ บัวสิงห์ เจ้าหน้าที่คลัง แผนกการคลัง