วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 2,898 view

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.   /  13.00 – 16.00 น.

Line_RTCG_(1)

 

การให้บริการงานกงสุล
 
หมายเลขติดต่อ 
323 962 9574 ต่อ
อีเมล
 
   1. หนังสือเดินทางไทย
       Thai Passport 

  223 
หรือ  210  
 [email protected]
   2. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน 
       Emergency Travel Document 
  227   [email protected] 
   3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
       Thai ID card

  225  [email protected]
   4. การตรวจลงตราเข้าไทย
       Visa application 
  230 [email protected]
   5. การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทย
       Thailand Pass application for Thais
   กด 0     [email protected]
   6. การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ
     
Thailand Pass application for foreigner
    204 
หรือ  225   
[email protected]
   7. คุ้มครองคนไทยฯ (แจ้งเหตุตกทุกข์) 
       Protection for Thais  
  216  [email protected] 
   8. การรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
       Documents legalization 
  220  [email protected]
   9. การจดทะเบียนสมรส / หย่า
       Register for Marriage / Divorce 

  220 [email protected]
 10. การขอสูติบัตร / มรณบัตร
       Register of Birth / Death Certificate 
  220 [email protected]