การขอจดทะเบียนคนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)

การขอจดทะเบียนคนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 34,287 view

b1  

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการออกสูติบัตรสำหรับบุตรคนไทยที่เกิดใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องเตรียม / อัพโหลด
    2.1  กรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด Online  –> คลิกที่นี่
           *** ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ
    นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมาย หรือมารดาเท่านั้น
    และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา / มารดา ***
    2.2  สูติบัตรสหรัฐฯ ฉบับจริง 
           โดยสูติบัตรสหรัฐฯ ต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของรัฐที่ออกเอกสารก่อน
           สามารถศึกษาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรอง –>  คลิกที่นี่
    2.3  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานของ บิดา/ มารดา
           หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานของ บิดา/ มารดา ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
    2.4  ทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา (สัญชาติไทย) หากไม่มีต้นฉบับ ให้ส่งสำเนา 1 ชุด 
    2.5  รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
           – ฉากหลังสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
           – ไม่รับรูปถ่ายจาก Photo Machine หรือจากการถ่ายเอกสารสี/ สแกนเนอร์
           – โปรดเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย   
    2.6  ทะเบียนสมรสของบิดา – มารดาฉบับจริงที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายสหรัฐฯ 
    2.7  ซองติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง  
    2.8  กรณีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมารดาเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
           – กฎหมายระบุว่าบุตรจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อได้ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-มารดา-บุตร แล้ว
           – โปรดเตรียม “เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-มารดา-บุตร”
    2.9  กรณีที่ ชื่อ-นามสกุล บิดา / มารดา ในสูติบัตรสหรัฐฯ และเอกสารที่ยื่นไม่ตรงกันท่านจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วย

    2.10  ท่านจะต้องกรอกเอกสารอื่นเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

              2.10.1  กรณีบิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
                          – ต้องจัดทำบันทึกการสอบปากคำ 1) บิดา และ 2) มารดา
                          – โปรดพิมพ์และกรอกบันทึกสอบปากคำบิดา     –>  คลิกที่นี่
                          – โปรดพิมพ์และกรอกบันทึกสอบปากคำมารดา  –>  คลิกที่นี่ 

              2.10.2  กรณีบิดา – มารดา จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
                          – ต้องจัดทำบันทึกการสอบปากคำ 1) บิดา และ 2) มารดา
                          – โปรดพิมพ์และกรอกบันทึกสอบปากคำบิดา      –>  คลิกที่นี่
                          – โปรดพิมพ์และกรอกบันทึกสอบปากคำมารดา   –>  คลิกที่นี่

              2.10.3  กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
                         – บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตร
                           ซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ
                           (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
                        – โปรดพิมพ์และกรอกบันทึกสอบปากคำ            –>  คลิกที่นี่ 

3. ข้อแนะนำเรื่อง ชื่อและนามสกุล
    ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ
    นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมาย หรือมารดาเท่านั้น
    และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา / มารดา

4. ค่าธรรมเนียม
    การขอสูติบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

5. การยื่นคำร้อง
    5.1 เมื่อกรอกแบบฟอร์ม Online เรียบร้อย จะมีอีเมลตอบรับ พร้อมแนบ "ใบคำร้อง" ไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder)
    5.2 โปรดพิมพ์ใบคำร้องที่ได้รับ ลงนาม พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้
    – สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ได้รับการรับรอง (ฉบับจริง)
    – บิดาหรือมารดา นำแบบฟอร์ม Notary Public Form (Download) ไปรับลายมือชื่อจาก Notary Public
    – ต้นฉบับเอกสารอื่น ๆ (บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ฯลฯ)  (ฉบับจริง) 
    – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน    
    5.3 ยื่นเอกสารในข้อ 5.2 ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
    5.4 ส่งเอกสารในข้อ 5.2 ทางไปรษณีย์
    5.5 สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์      และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

6.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

 

Download Form


 1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด Online 
 2. แบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับการขอสูติบัตร
     2.1 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
     2.2 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา Download
     2.3 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
     2.4 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา Download
     2.5 คำร้องและบันทึกการสอบปากคำ กรณีการขอหนังสือรับรองบุคคลบุคคล Download
     2.6 บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10
           พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 Download
 3. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์)  Download
 4. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรไทย ที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในกรณี มีรายละเอียดที่ประสงค์แก้ไข Download