การขอจดทะเบียนสมรส

การขอจดทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 1,033 view

marrige2022  

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. หลักเกณฑ์
     2.1  คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
     2.2  หากคู่สมรสฝ่ายชายไม่ได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด  
     2.3  คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
            หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม
     2.4  หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
            หรือของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทยจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้
            จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง
     2.5  หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
            – ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้ว จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง
     2.6  หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (หย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)
            2.6.1  ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส
                      ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
            2.6.2  จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
                      1)  ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ
                      2)  มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้มีครรภ์ หรือ
                      3)  มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

3.  เอกสารที่ต้องใช้
     3.1  คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด         –> คลิกที่นี่
     3.2  คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด
            3.2.1  คำร้องกรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส                      –>  คลิกที่นี่ 
            3.2.2  คำร้องกรณีที่จดทะเบียนสมรสมาก่อน                     –>  คลิกที่นี่
     3.3  คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
            กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                –> คลิกที่นี่
     3.4  หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง) 
     3.5  สำเนาทะเบียนบ้าน 
     3.6  US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)
     3.7  สำเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 ท่าน 
            ทั้งนี้ ในวันที่จดทะเบียนสมรส พยานทั้งสองท่านต้องเข้ามาลงนามในเอกสารพร้อมกัน
      3.8  เอกสารประกอบอื่น ๆ (หากมี) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์

4. ค่าธรรมเนียม
    การขอจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม

5. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส
     5.1  กรอกคำร้องทั้งหมด จัดส่งเอกสารตามรายการข้างต้นไปยัง สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ 
     5.2  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำนัดหมายขอจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
     5.3  รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่
     5.4  วันจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานจะต้องมาด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวัน-เวลานัด
             โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง
             ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว
             คู่สมรสจะได้รับใบสำคัญการสมรสในวันเดียวกัน

6.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    Tel: 323 – 962 – 9574 ext. 220

Download Form
1. แบบคำร้องขอนัดหมายการจัดทะเบียนสมรส [ Download ]
2. แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส
    2.1 แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) [ Download ]
    2.2 แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) [ Download ]
3. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส [ Download ]
4. หนังสือแสดงความยินยอม [ Download ]