การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อ

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2566

| 330 view

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับข้าราชการ / และข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อ

การเตรียมเอกสาร - โปรดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. หนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัด/ หนังสือจากส่วนราชการที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
2. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (หากมี) 
3. หนังสือเดินทางราชการเล่มปัจจุบัน 
4. แสตมป์ Great Smoky Mountains ราคา $28.75 จำนวน 1 ดวง ตามภาพ 

     stamp_2875  


5. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order / Casher's check = $37  (5 ปีเท่านั้น) 

ขั้นตอนการรับบริการ 
1. เตรียมเอกสารในข้อ 1-3 ด้านบนให้เรียบร้อย 
2. กรอกคำร้องนัดหมายทำหนังสือเดินทาง: Online คลิกที่นี่  or  rtaImage


3. โหลดเอกสารในข้อ 1-3 ที่เกี่ยวข้อง Online 
4. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูล Online / โดยกงสุลใหญ่ฯ อนุมัติทำหนังสือเดินทางราชการ  
5. เมื่อเอกสารครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งอีเมลยืนยัน  
6. เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน อนุมติคำร้อง ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารในข้อ 4-5 
7. เข้ารับบริการตาม วัน - เวลา นัดหมาย โดยมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ
    ก่อนเวลา 15 นาที 
8. สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียม ซองส่งกลับ + ใบจ่าหน้าซองให้บริการที่สถานกงสุลใหญ่ 
    โปรดกรอกใบที่อยู่บนใบจ่าหน้าซอง ติดบนซองส่งกลับพร้อมแสตมป์ให้เรียบร้อย 
9. เจ้าหน้าที่จะเชิญ เก็บข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ + ม่านตา) 
    และชำระค่าธรรมเนียม 
10. การดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางราชการ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อ LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย add Line คลิกไปที่ ->  line-add-friend  

---------------------

6._ซองแข็ง info_-_5._Money_order

 

KS/6/12/23