การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูต

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 1,488 view

การขอทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูตฯ

การเตรียมเอกสาร - โปรดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. ใบสุทธิพระภิกษุ ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด ซึ่งข้อมุลเป็นปัจจุบัน 
3. สำเนาใบตราตัั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง 
    ทั้งนี้ สมณศักดิ์ต้องตรงกับ มติมหาเถระสมาคม 
4. มติมหาเถระสมาคม 
5. หนังสือเดินทางราชการเล่มปัจจุบัน 
6. บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 
7. แสตมป์ แบบ Great Smoky Mountains ราคา $28.75 จำนวน 1 ดวง ตามภาพ
    
     stamp_2875  


8. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order/ Casher's check = $37  (5 ปี เท่านั้น) 

ขั้นตอนการรับบริการ 

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง  ทำนัดหมาย online 
 1. เตรียมเอกสารในข้อ 1-8 ด้านบนให้เรียบร้อย   1. เตรียมเอกสารในข้อ 1-6 ด้านบนให้เรียบร้อย 
 2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้   2. กรอกคำร้องนัดหมายทำหนังสือเดินทาง: Online คลิกที่นี่  
 3. จัดทำซอง และแสตมป์ที่เตรียมไว้ให้ครบถ้วน   3. โหลดเอกสารในข้อ 1-6 ที่เกี่ยวข้อง Online 
     โปรดกรอกใบที่อยู่บนใบจ่าหน้าซอง ติดบนซองส่งกลับพร้อมแสตมป์   4. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูล Online 
 4. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่   5. เมื่อเอกสารครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งอีเมลยืนยัน  
 5. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร  6. เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน อนุมติคำร้อง ให้ดำเนินการเตรียม แสตมป์ และ Money order 
 6. เมื่อเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะนิมต์รับบริการ   7. เข้ารับบริการตาม วัน - เวลา นัดหมาย โดยมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลา 15 นาที 
 7. ชำระค่าธรรมเนียม
 8. สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียม ซองส่งกลับ + ใบจ่าหน้าซองให้บริการที่สถานกงสุลใหญ่ 
 8. เจ้าหน้าที่จะนิมนต์ เก็บข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ + ม่านตา) 
 9. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเก็บข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ + ม่านตา) 
 9. การดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางราชการ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์   10. การดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางราชการ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ 
   


 
ติดต่อ LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย add Line คลิกไปที่ -> line-add-friend  

--------------------------

6._ซองแข็ง info_-_5._Money_order


 
KS/7/25/23