การขอมรณบัตรไทย

การขอมรณบัตรไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 10,459 view

d2

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการออกมรณบัตรสำหรับคนไทยที่เสียชีวิตใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้ 

    2.1  กรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนเสียชีวิต Online  –> คลิกที่นี่
    2.2  มรณบัตรสหรัฐฯ (U.S. Death Certificate) ฉบับจริง
           โดยมรณบัตรสหรัฐฯ ต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของรัฐที่ออกเอกสารก่อน 
           สามารถศึกษาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรอง –>  คลิกที่นี่
    2.3  บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผู้ตาย 
    2.4  ทะเบียนบ้านของผู้ตาย / กรณีไม่มีต้นฉบับ โปรดยืนสำเนา
    2.5  บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผู้แจ้ง
           (ผู้แจ้งควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เป็นญาติของผู้ตาย)
    2.6  กรณี ชื่อผู้ตายในใบมรณบัตรสหรัฐ ไม่ตรงกับเอกสารไทยของผู้ตาย
           จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตายแนบมาด้วย

3. ค่าธรรมเนียม

    การขอมรณบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

4. การยื่นคำร้อง
    4.1 เมื่อกรอกแบบฟอร์ม Online เรียบร้อย จะมีอีเมลตอบรับ พร้อมแนบ "ใบคำร้อง" ไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder)
    4.2 โปรดพิมพ์ใบคำร้องที่ได้รับ ลงนาม พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้
        – มรณบัตรสหรัฐฯ ที่ได้รับการรับรอง (ฉบับจริง)
        – ผู้แจ้งการเสียชีวิต นำแบบฟอร์ม Notary Public Form (Download) ไปรับลายมือชื่อจาก Notary Public
        – บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย (ฉบับจริง)
        – บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้แจ้ง (ฉบับจริง) 
        – เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
        – ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองติดแสตมป์
        – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
           สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์
           และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก    
    4.3 ยื่นเอกสารในข้อ 4.2 ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
    4.4 ส่งเอกสารในข้อ 4.2 ทางไปรษณีย์
    4.5 สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์      และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

Download Form
1. คำขอจดทะเบียนคนตาย [ คลิกที่นี่ ]
2. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]