การขอสละสัญขาติไทย

การขอสละสัญขาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 1,849 view

เอกสารหลักฐานประกอบสำหรับยื่นเรื่องสละสัญชาติ

 1. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด และคำแปลภาษาไทย (ถ้ามี)
 2. สูติบัตรไทยตัวจริงและสำเนา 2 ชุด
 3. ทะเบียนสมรสและสำเนา 2 ชุด (ถ้ามี)
 4. หนังสือเดินทางไทยและสำเนา 2 ชุด 
 5. บัตรประชาชนไทยและสำเนา 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองการศึกษาพร้อมสำเนา 2 ชุด (ถ้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล 2 ชุด (ถ้ามี)
 9. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานพร้อมสำเนา 2 ชุด
 10. รูปถ่ายผู้ขอสละสัญชาติและพยาน 2 x 2 จำนวน 12 รูป
 11. รูปถ่าย บิดา และมารดา คนละ 6 รูป
 12. หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของ บิดา มารดา คนละ 1 ชุด
 13. หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาพร้อมสำเนา 2 ชุด
  และหนังสือแสดงการได้รับสัญชาติอเมริกัน หรือสูติบัตรสหรัฐฯ
  ซึ่งได้ผ่านการรับรองเอกสารจาก Department of State แล้ว
  และได้ทำการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลจากสถานทูต
  หรือสถานกงสุล แล้ว) พร้อมสำเนา 2 ชุด
 14.  ค่าธรรมเนียมการสละสัญชาติ 5 บาท 

 

การยื่นคำร้อง
ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และต้องดำเนินการ ดังนี้
จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อม
           –> ค่าธรรมเนียม
           –> ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ  

     Legalization Section 
     Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
     611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
     Los Angeles, CA 90004


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend