การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 794 view

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Download)
    2.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
          เนื้อหาต้องระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา
    2.3 คำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาไทย (ในข้อ 2.2)  
          ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ
          ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดความ และ
          จะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
    2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
    2.5 บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน 

3. ค่าธรรมเนียม
    ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
    ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier’s Check
    สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
    (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

     ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

4. การยื่นคำร้อง
    ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น และต้องดำเนินการ ดังนี้
    4.1  กรอกข้อความในคำร้องขอนิติกรณ์
    4.2  กรอกแบบฟอร์ม Notary Public พร้อมนำแบบฟอร์มไปผ่านการรับรองลายมือชื่อต่อหน้า Notary Public
           โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
   *4.3  แนบบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย (ฉบับจริง)
    4.4  จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อม
           –> ค่าธรรมเนียม
           –> ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองส่งกลับติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง 
           –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
                สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์
                และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

5.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    Tel: 323 – 962 – 9574 ext. 220

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]