การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 7,565 view

สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ*

มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติรับราชการทหาร กำหนดให้ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน 

เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ.เกิด + 17) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปที่ อำเภอตามทะเบียนบ้านของบิดา
- ถ้าไม่มีบิดา เป็นอำเภอตามทะเบียนบ้านมารดา
- ถ้าไม่มีมารดา เป็นอำเภอตามทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 

เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใน พ.ศ. นั้น 
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง ได้แก่ 
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวประชาชน 
- สูติบัตร (ถ้ามี) 

ในกรณี่ที่อยู่ในต่างประเทศ สามารถทำการมอบอำนาจให้มีผู้ไปแจ้งแทน (ทั่วไป) --> คลิกที่นี่

โดยเมื่อแจ้งลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะได้รับใบสำคัญ (สด.9) ไว้เป็นหลักฐาน 
ซึ่งด้านหลังจะกำหนดปี พ.ศ. ที่จะต้องไปรับหมายเรียก (สด. 35) ที่อำเภอนั้น 

มาตรา 16 - บรรดาชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปีใน พ.ศ. ใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
                ภายใน พ.ศ. นั้น ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
                และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน
              - ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้ว ให้ถือเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของ พ.ศ. ถัดไป
                โดยมีอำเภอที่ลงบัญชีทหารกองเกินนั้น เป็นอำเภอภูมิลำเนาทหาร
              - หากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท
                ตามที่กำหนดในมาตรา 44 เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


เมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. เกิด + 20) ใน พ.ศ. ใด ต้องรับหมายเรียก (สด.35) ใน พ.ศ. นั้น 
ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร โดยในหมายเรียก (สด.35) จะกำหนดสถานที่ วัน เดือน และปีที่จะต้องไป
รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 

มาตรา 25 - ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี ใน พ.ศ. ใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก
                ที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. นั้น 
             - หากไม่ไปรับหมายเรียก มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท 
                ตามที่กำหนดในมาตรา 44 

เมื่อถึงกำหนดในหมายเรียก (สด.35) - ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อทำการ 
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ห้วงวันที่ 1-12 เม.ย. ของทุกปี) 

มาตรา 27 - ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนด 
             - หากไม่ไปให้คณะกรรมการฯ ทำการตวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียก 
                ของนายอำเภอ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยและนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ อาจขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 

การขอผ่อนผันไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดหมายเรียก (สด.35) 
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

1. สำหรับ นักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
    สำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ดำนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้ โดยบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
    ของนักเรียนหรือนักเรียน จะต้องติดต่อยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อ สำนักงาน ก.พ. จะประสานงาน
    ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยต่อไป 

2. สำหรับ นักเรียนที่ออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว และไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลฯ 
    กำหนดให้ นักเรียนผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือ บิดา - มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
    ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อดำเนินการสอบสวน จะต้องแสดงเอกสาร ดังนี้ 
    2.1 ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร ณ สถาบันการศึกษาใด 
    2.2 วิชาที่ไปศึกษา เป็นหลักสูตรกี่ปี (แสดงเอกสารหลักฐานของสถานที่ศึกษาประกอบ) 
          เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ร้องจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทย และรับรองเอกสาร 

บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันเพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศนั้น เป็นการผ่อนผันให้เฉพาะคราว 
เมื่อครบกำหนดหรือพ้นจากฐานะการผ่อนผัน ต้องแจ้งให้อำเภอที่ตนเองอยู่ ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ครบกำหนดหรือพ้นจากฐานะผ่อนผัน 

ถ้ามีอายุไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก (สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร 
เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในครั้งต่อไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียก (สด.35) 

ถ้าอายุตั้งแต่ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
แต่จะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ถ้าอายุเกิน 46 ปี จะถูกปลดพันราชการทหาร 

3. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

4. เอกสารที่ต้องใช้
    4.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online       –>  คลิกที่นี่
    4.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
          เนื้อหาต้องระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา
    4.3 คำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาไทย (ในข้อ 4.2)  
          ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ
          ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดความ และ
          จะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 
    4.5 บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่มีอายุการใช้งาน 
    4.6 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 
    4.7 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการ (สด. 35) ถ้ามี 

5. ค่าธรรมเนียม
    ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
    ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier’s Check
    สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
    (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

     ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

6. การยื่นคำร้อง
    ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น และต้องดำเนินการ ดังนี้
    6.1  กรอกข้อความในคำร้องขอนิติกรณ์
    6.2  กรอกแบบฟอร์ม Notary Public พร้อมนำแบบฟอร์มไปผ่านการรับรองลายมือชื่อต่อหน้า Notary Public
           โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
    6.3*  แนบบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย (ฉบับจริง)
    6.4  จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อม
           –> ค่าธรรมเนียม
           –> ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองส่งกลับติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง 
           –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
                สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์
                และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

7.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  


*ข้อมูลอ้างอิง จากเอกสารแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
  สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดย กองการสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม 

Download Form
1. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิค / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ [ Download ]

 

Military_1 Military_2 Military_3