การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 6,720 view

1.2-หนังสือเดินทางฉุกเฉิน-EP-768x1086

 

1. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)  คือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่
(1) หนังสือเดินทางสูญหาย
(2) หนังสือเดินทางเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือ
(3) หนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ในต่างประเทศ 

     พร้อมมีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และมีวัตถุประสงค์เร่งด่วน
     โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

 

2.  กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้
ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

 

3.  หนังสือเดินทางฉุกเฉิน – มีอายุใช้งาน 1 ปี วันนับจากวันที่ออก

 

4.  การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 – 7 วันทำการ
นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคำร้องและเอกสารประกอบ
(ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์)

 

5.  โปรดเตรียม เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ดังนี้  
             • แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public — > – คลิกที่นี่
             • คำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 1 ชุด
             • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
             • บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
             • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ชุด
             • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
             • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบคำร้อง)
ถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
หรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 8 ดอลลาร์สหรัฐ ($8) 

ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check
สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                 (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

 

6 การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
      6.1  ผู้ร้องจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
             เพื่อรับรองลายมือชื่อในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
      6.2  เตรียมเอกสารในข้อ 5 
      6.3  กรอกข้อมูลคำร้อง Online คลิกที่นี่
      6.4  เมื่อส่งคำร้อง online จะมีอีเมลส่งคำร้องกลับไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
             ให้พิมพ์ใบคำร้องที่ได้รับการตอบรับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล  
      6.5  โปรดจัดเรียงลำดับเอกสาร และส่งเอกสารให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้
                        – ใบรับรอง Notary
                        – ใบคำร้องที่ได้รับทางอีเมล / พร้อมติดรูปถ่ายและเซ็นชื่อตามจุดที่กำหนด 
                        – กรณีผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
                          หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ
                          ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย)
                          ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
                        – หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) 
                        – สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                        – สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                        – ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) 
                           ต้องเป็น Full Report เท่านั้น !!
                        – ซอง Priority Mail Express พร้อมติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp)
                           จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่ง
                           หนังสือเดินทางฉุกเฉินให้ท่าน
                        – Money Order หรือ Cashier’s Check
      6.6  ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                                    Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                                    Passport Section (EP)
                                    611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor, 
                                    Los Angeles, CA 90004

 

แผนกหนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

อีเมล [email protected]

หรือ LINE@ คลิกที่ ->  line-add-friend