การขอหนังสือเดินทางผู้เยาว์

การขอหนังสือเดินทางผู้เยาว์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 67,168 view

การขอหนังสือเดินทางผู้เยาว์  (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์สัญชาติไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ

1. แคลิฟอร์เนีย  2. โคโลราโด      3. เนวาดา       4. นิวเม็กซิโก    5. มอนทานา    6. ยูทาห์     7. วอชิงตัน
8. ไวโอมิง         9. อะแลสกา     10. แอริโซนา   11. ออริกอน     12. ไอดาโฮ     13. ฮาวาย 
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

 

เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ และทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ เนื่องจากสูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการขอสูติบัตรไทยที่นี่)

เมื่อได้สูติบัตรแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อ ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่นี่)การเตรียมเอกสาร

 

ผู้เยาว์ (บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)

1. สูติบัตรไทย (ฉบับจริง) หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุเกิน 7 ปี) 

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ของบิดา/ มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) ของบิดา/ มารดา  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้เยาว์ (ถ้ามี) หรือใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหาย 

5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 เป็นต้นไป) 

6. บิดา และมารดา จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่

7. กรณี "ไม่มา" ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทำ  
    7.1 กรณีบิดาและมารดา — > อยู่ในสหรัฐฯ ให้ทำ
          - โปรดดำเนินการขอ “หนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง”  ให้เรียบร้อยก่อน ลงนัดหมาย 
             คลิกทีนี่เพื่อดำเนินการขอหนังสือยืนยอม

    7.2  กรณีทีบิดาและมารดา –> อยู่ที่ประเทศไทย ให้ทำ 
           - “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์” 
               สามารถดำเนินการที่ “สำนักงานเขต” หรือ “ที่ว่าการอำเภอ” ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

8. แสตมป์ที่มีมูลค่ารวม $30.45 (ณ ราคาปัจจุบัน) เพื่อใช้สำหรับซองไปษณีย์แบบ Priority Express Mail  (หมายเหตุ: ไม่รับ Meter Stamps)   

9. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 
    สำหรับผู้เยาว์ สามารถขอหนังสือเดินทาง 5 ปี เท่านั้น ค่าธรรมเนียม = $37    

 

info_-_2._ผู้เยาว์_-_สมรส_-_สั้น

 

 

ผู้เยาว์ (บิดามารดาหย่าร้าง)

1. สูติบัตรไทย (ฉบับจริง) หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุเกิน 7 ปี) 

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ของบิดา/มารดาของผู้เยาว์
    ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมาย พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลที่ระบุสิทธิในการปกครองบุตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้เยาว์ (ถ้ามี) หรือใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหาย 

5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 เป็นต้นไป) 

6. บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่เป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตรตามกฎหมาย
    จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่

7. กรณีทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    7.1 ให้แปลทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลเป็นภาษาไทย
    7.2 นำทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลพร้อมด้วยคำแปลไปผ่านการรับรองจาก 
          7.2.1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร (คลิกที่นี่) และผ่านการรับรองจาก 
          7.2.2 Department of State (คลิกทีนี่) เป็นขั้นตอนสุดท้าย

8. ยื่นทะเบียนหย่าหรือนำคำสั่งศาลที่ผ่านการรับรองจาก Department of State พร้อมคำแปลภาษาไทยให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเอกสาร 
    (ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 
    (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อที่นี่)

9. แสตมป์ที่มีมูลค่ารวม $30.45 (ณ ราคาปัจจุบัน) เพื่อใช้สำหรับซองไปษณีย์แบบ Priority Express Mail  (หมายเหตุ: ไม่รับ Meter Stamps)

10. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 
      สำหรับผู้เยาว์ สามารถขอหนังสือเดินทาง 5 ปี เท่านั้น ค่าธรรมเนียม = $37   


info_-_3._ผู้เยาว์_-_หย่า_-_สั้น

 

 

ผู้เยาว์ (บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)

1. สูติบัตรไทย (ฉบับจริง) หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุเกิน 7 ปี) 

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือหนังสือเดินทาง) ของมารดาของผู้เยาว์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักในสหรัฐฯ
    ให้ติดต่อขอทำบันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนลงนัดหมายทำหนังสือเดินทาง
    โดยมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (Download)

4. กรณีมารดาผู้เยาว์พำนักอยู่ที่ประเทศไทย
    4.1 ให้ติดต่อขอทำบันทึกสอบสวนเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตรของมารดา (ป.ค. 14) ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

    4.2 ให้ทำ “หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)” โดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

5. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้เยาว์ (ถ้ามี) หรือใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหาย 

6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เยาว์ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 เป็นต้นไป) 

7. แสตมป์ที่มีมูลค่ารวม $30.45 (ณ ราคาปัจจุบัน) เพื่อใช้สำหรับซองไปษณีย์แบบ Priority Express Mail (หมายเหตุ: ไม่รับ Meter Stamps)

8. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 
    สำหรับผู้เยาว์ สามารถขอหนังสือเดินทาง 5 ปี เท่านั้น ค่าธรรมเนียม = $37   

 
info_-_4._ผู้เยาว์_-_ไม่จดทบ_-_สั้น

 

 


ขั้นตอนการรับบริการ 1. เตรียมเอกสารด้านบนให้เรียบร้อย 

2. กรอกคำร้องนัดหมายทำหนังสือเดินทาง Online คลิกที่นี่ 

3. โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง Online 

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูล Online  

5. เมื่อเอกสารครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งอีเมลยืนยัน  

6. เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน "อนุมติคำร้อง" ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารในภาพด้านบน  

7. ผู้ร้อง และบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ ม่านตา และถ่ายภาพ ลงในหนังสือเดินทาง
    - โปรดเข้ารับบริการตาม วัน - เวลา นัดหมาย
    - โปรดมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัด 15 นาที
    - "กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์สี" ในวันที่ทำหนังสือเดินทาง 

8. สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียม
    8.1 ซองส่งกลับ โดยให้ใช้เป็น Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐ (USPS) 
    8.2 ใบจ่าหน้าซองให้บริการที่สถานกงสุลใหญ่ 
          โปรดกรอกใบที่อยู่ของท่านบนใบจ่าหน้าซองให้ชัดเจน และติดแสตมป์ที่เตรียมมาบนซองส่งกลับให้เรียบร้อย 

          "สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย และกรณีที่ USPS ขึ้นราคาไปรษณีย์ ผู้ร้องจักต้องรับผิดชอบค่าแสตมป์ที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วย"

9. เจ้าหน้าที่จะเชิญ เก็บข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ + ม่านตา) และชำระค่าธรรมเนียม 
    เจ้าหน้าที่จะเชิญ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ลงนามยืนยอมทำหนังสือเดินทาง 

10. การดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทาง
      - จัดส่งทาง "ไปรษณีย์" เท่านั้น 
      - ระยะเวลาดำเนินการ 4-6 สัปดาห์ 

11. ชื่อ - นามสกุล ในหนังสือเดินทาง จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย 

12. กรณี ขอหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศ โดยยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถขอหนังสือเดินทาง 5 ปี เท่านั้น 
      เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะ) ได้ดำเนินการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้ว จึงสามารถขอหนังสือเดินทาง 10 ปี ได้ 


ข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อ LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย add Line คลิกที่ ->   line-add-friend  

 

---------------------

 

  info_-_5._Money_order

     PR. Jan 2024