การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 15,680 view

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ( Emergency Travel Document )

 

ETD_23

 

 1. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)  คือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่
     (1) ไม่มีหนังสือเดินทาง
     (2) หนังสือเดินทางสูญหาย 
     (3) หนังสือเดินทางเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือ
     (4) หนังสือเดินทางขาดอายุ

     พร้อมมีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน
     โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2.  กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้
     ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
3.  เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
     (1) มีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และ
     (2) ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น
     (3) เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก
4.  การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 – 5 วันทำการ
      นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องและ
      ความสมบูรณ์ของคำร้องและเอกสารประกอบ
      (ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์)

5.  โปรดเตรียม เอกสารในการยื่นขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ดังนี้  
             • แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public — > – คลิกที่นี่
             • คำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 1 ชุด
             • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
             • บัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
             • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ชุด
             • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
                ต้องเป็น Full Report เท่านั้น ! 
             • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบคำร้อง)
                ถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
                หรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
                (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย
             • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

6. การยื่นคำร้อง
           
6.1 การยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
      6.1.1 เตรียมเอกสารในข้อ 5
      6.1.2 กรอกข้อมูล Online คลิกที่นี่
      6.1.3 เมื่อส่งคำร้อง online จะมีอีเมลส่งคำร้องกลับไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
               ให้พิมพ์ใบคำร้องที่ได้รับการตอบรับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล
      6.1.4 นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาที่ผู้ร้องเลือกในระบบ
      6.1.5 กรณีผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์) บิดา มารดา ต้องมาลงนาม
               ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันนัดหมายหรือมีหนังสือให้ความยินยอมให้บุตร
               ทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินแทน
      6.1.6 เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จแล้ว จะติดต่อให้มารับภายหลัง

6.2 การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
      6.2.1  ผู้ร้องจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
                เพื่อรับรองลายมือชื่อในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
      6.2.2  เตรียมเอกสารในข้อ 5 
      6.2.3  กรอกข้อมูลคำร้อง Online คลิกที่นี่
      6.2.4  เมื่อส่งคำร้อง online จะมีอีเมลส่งคำร้องกลับไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
                ให้พิมพ์ใบคำร้องที่ได้รับการตอบรับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล  
      6.2.5  โปรดจัดเรียงลำดับเอกสาร และส่งเอกสารให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้
                        – ใบรับรอง Notary
                        – ใบคำร้องที่ได้รับทางอีเมล / พร้อมติดรูปถ่ายและเซ็นชื่อตามจุดที่กำหนด 
                        – กรณีผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
                          หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ
                          ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย)
                          ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
                        – หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) 
                        – บัตรประชาชน (หรือสำเนา) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                        – สำเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
                        – ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) 
                           ต้องเป็น Full Report เท่านั้น !!
                        – ซอง Priority Mail Express พร้อมติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp)
                           จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่ง
                           เอกสารเดินทางฉุกเฉินให้ท่าน
                       
      6.2.6  ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                                    Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
                                    Passport Section (EP)
                                    611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor, 
                                    Los Angeles, CA 90004

 

แผนกหนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

อีเมล [email protected]

หรือ add LINE@ คลิกที่ ->  line-add-friend