การทำหนังสือมอบอำนาจ (ที่ดิน)

การทำหนังสือมอบอำนาจ (ที่ดิน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 16,010 view

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1  แบบฟอร์ม Notary Public       –>  คลิกที่นี่ 
    2.2  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online       –>  คลิกที่นี่
    2.3  หนังสือมอบอำนาจ                 
           2.3.1  หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด. 21)        
           2.3.2  หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-น.ส.3 ฯลฯ (ท.อ. 4)  
           2.3.3  หนังสือมอบอำนาจเรื่องอาคารชุด (อ.ช. 21)           
           2.3.4  หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน    
           พยาน:
           – ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และลงลายมือชื่อพยาน ให้ครบถ้วนในหนังสือมอบอำนาจ 
           – พยานไม่ต้องขอรับรองลายมือชื่อผ่าน Notary Public 
           – โปรดแนบเอกสารของพยาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน

    2.4  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง) 
           *ไม่ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาเพราะผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงเอกสารในวันที่ดำเนินการแทนที่ประเทศไทย
    2.5  กรณีทำหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน (ทด.21, ทอ.4, อช.21) โปรดแนบสำเนาโฉนดที่ดิน  

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 
    – สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

4. การยื่นคำร้อง

    4.1 การยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
          เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้ว (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder) โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
          1. จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
              1.1 คำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งให้ / ลงนามให้เรียบร้อย 
              1.2 บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง --> ผู้ร้อง 
              1.3 บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง --> พยาน 
              1.4 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
                    - สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณียื่นเรื่องที่ดิน)  
                    - สำเนาโฉนดห้องชุด (กรณียื่นเรื่องห้องชุด)
                    - คำแปล (กรณีรับรองคำแปล)  

           2. เตรียมซองไปรษณีย์ส่งกลับ พร้อมจ่ายหน้าซองและติดสแตมป์ ให้เรียบร้อย
           3. นำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันทำการ ดังนี้ 

                วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
                 09.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

           4. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว จะจัดส่งเอกสารกลับโดยซองที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
           5. ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ นัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 
           6. ระยะเวลาได้รับคืนเอกสาร ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์และอัตราค่าแสตมป์ที่ท่านเลือก 
           7. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
   
    4.2 การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ 

         เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้ว (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder) โปรดดำเนินการ ดังนี้

         1. คำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งให้ / ลงนามให้เรียบร้อย 
         2. พิมพ์แบบฟอร์ม Notary Public Form (Download) และนำไปลงนามต่อหน้า Notary Public
จำนวน Notary Public Form จะต้องเท่ากับจำนวนชุดของเอกสารที่มาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองที่ประสงค์จะนำไปยื่นที่ประเทศไทย
             *1 Notary Public Form ต่อ 1 ชุดเอกสาร

         3. จัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 
             3.1 คำร้อง
             3.2 ใบ Notary Public ที่รับรองแล้ว 
             3.3 บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง --> ผู้รอง 
             3.4 บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง --> พยาน 
             3.5 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
                   - สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณียื่นเรื่องที่ดิน) 
                   - สำเนาโฉนดห้องชุด (กรณียื่นเรื่องห้องชุด)  

        4. เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
        5. จัดส่งเอกสารในข้อ 3 + 4 ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 

            Legalization Section
            611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor
            Los Angeles, CA 90004

        6. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว จะจัดส่งเอกสารกลับโดยซองที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
        7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ นัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 
        8. ระยะเวลาได้รับคืนเอกสาร ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์และอัตราค่าแสตมป์ที่ท่านเลือก 
        9. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

 

     Legalization Section 
     Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
     611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
     Los Angeles, CA 90004

 

5.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    

       Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

       หรืออีเมล [email protected]  

 

KS/1/26/23