การทำหนังสือยินยอม / มอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

การทำหนังสือยินยอม / มอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 6,592 view

กรณีบิดาและมารดา — >        อยู่ในสหรัฐฯ แต่ไม่สามารถเดินทางมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
                                         ในวันที่ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ
                                         หนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
                                         พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
                                         เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา 

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1  แบบฟอร์ม Notary Public       –>  คลิกที่นี่ 
    2.2  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่
    2.3  หนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง  
           – โปรดแนบเอกสารของ บิดา / มารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน
    2.4  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง) 
           *ไม่ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาเพราะผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงเอกสารในวันที่ดำเนินการแทนที่ประเทศไทย

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 
    – สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

4. การยื่นคำร้อง

    4.1 การยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
          เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้ว โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
          1. จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
              1.1 คำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งให้ / ลงนามให้เรียบร้อย 
              1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง --> ผู้ร้อง 
              1.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง --> พยาน 

           2. เตรียมซองไปรษณีย์ส่งกลับ พร้อมจ่ายหน้าซองและติดสแตมป์ ให้เรียบร้อย
           3. นำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันทำการ ดังนี้ 

                วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
                 09.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

           4. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว จะจัดส่งเอกสารกลับโดยซองที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
           5. ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ นัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 
           6. ระยะเวลาได้รับคืนเอกสาร ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์และอัตราค่าแสตมป์ที่ท่านเลือก 
           7. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
   
    4.2 การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ 

         เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้ว โปรดดำเนินการ ดังนี้

         1. คำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งให้ / ลงนามให้เรียบร้อย 
         2. พิมพ์แบบฟอร์ม Notary Public Form (Download) และนำไปลงนามต่อหน้า Notary Public
จำนวน Notary Public Form จะต้องเท่ากับจำนวนชุดของเอกสารที่มาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองที่ประสงค์จะนำไปยื่นที่ประเทศไทย
             *1 Notary Public Form ต่อ 1 ชุดเอกสาร

         3. จัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 
             3.1 คำร้อง
             3.2 ใบ Notary Public ที่รับรองแล้ว 
             3.3 บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง --> ผู้รอง 
             3.4 บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง --> พยาน 

        4. เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
        5. จัดส่งเอกสารในข้อ 3 + 4 ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 

            Legalization Section
            611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor
            Los Angeles, CA 90004

        6. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว จะจัดส่งเอกสารกลับโดยซองที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
        7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ นัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 
        8. ระยะเวลาได้รับคืนเอกสาร ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์และอัตราค่าแสตมป์ที่ท่านเลือก 
        9. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

 

 

     Legalization Section 
     Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
     611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
     Los Angeles, CA 90004

 

6.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    
     
       Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

       หรืออีเมล [email protected]     
 
 

************

KS1/26/23