การรับรองคำแปล

การรับรองคำแปล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 7,546 view

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

     ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรอง คำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
    2.1  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่
    2.2  บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง) 
    2.3  ต้นฉบับเอกสารราชการไทย ที่ต้องการให้รับรองคำแปล (ฉบับจริง) 
    2.4  สำเนาต้นฉบับเอกสารราชการไทย ในข้อ 2.3 
    2.5  คำแปลจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
           คำแนะนำ – การแปลต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ
                          – ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดความ
                          – เอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนาม พร้อมข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ 

  *เอกสารออกที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย จะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดง
   เพื่อให้สถานกงสุลรับรองสำเนาถูกต้องในข้อ 2.4
   โดยจะมีค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาถูกต้อง 15 ดอลลาร์สหรัฐ

3. ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปล
    3.1   อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
            ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรองคำแปล
            สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับรอง
            3.1.1 สำเนาเอกสารราชการไทยต้นฉบับในข้อ 2.4 ก่อน 
            3.1.2 จากนั้นจะตรวจสอบคำแปลและรับรองคำแปลในข้อ 2.5 ต่อไป  
             การรับรองสำเนาเอกสารต้นฉบัน   อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐ
             การรับรองคำแปล                     อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐ
                                                         รวมเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ / เอกสาร 1 ชุด 

     3.2  การชำระค่าธรรมเนียม
             ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check
             สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
             (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4.  การยื่นคำร้องขอรับรองคำแปล 
     ยื่นคำร้องทาง ไปรษณีย์เท่านั้น โดยต้องดำเนินการ ดังนี้
     4.1  กรอกแบบฟอร์ม Notary Public พร้อมรับรองลายมือชื่อต่อหน้า Notary Public    –> คลิกที่นี่
     4.2  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่           
     4.3  เตรียมเอกสารต้นฉบับ 
     4.4  เตรียมสำเนาเอกสารต้นฉบับ 
     4.5  เตรียมคำแปลเอกสาร
     4.6  เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
     4.7  ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
             –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
             –> สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภท
                   การจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

5.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  


6. คำแปลเอกสารราชการไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยกรมการกงสุลให้ประชาชนดาวน์โหลดไปใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

 

********************************