การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย

การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 9,424 view

1.  หลักเกณฑ์ 

     1.1  เด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ เมื่อบิดาและมารดาได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
            และได้รับสูติบัตรไทยที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นหลักฐานแสดงการเกิดเรียบร้อยแล้ว
            ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ
            เพื่อยืนยันตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ และสามารถใช้เอกสารในการติดต่อราชการ
            อื่น ๆ เช่น การทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น
     1.2  การเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 
            สำหรับกับเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ 
            –  กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางครั้งแรก 
               สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุโลมให้ทำหนังสือเดินทางได้ และใช้สูติบัตรไทยเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็ก
               ในการทำหนังสือเดินทาง หากบิดาและมารดายังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย 
            –  กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางครั้งที่สอง
                สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่อนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง โดยจะต้องใช้สูติบัตรไทย ประกอบกับ
                สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้เพิ่มชื่อเด็กแล้วยื่นเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็ก
                ในการทำหนังสือเดินทาง 
      1.3   การขอเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทย 
              เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
              และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5 (ข้อ 96, 96/1 และ 96/2)

2. การดำเนินการ
    ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  สถานที่ยื่นคำร้อง 
       สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน
2.2  ผู้ยื่นคำร้อง
     – บิดา มารดาของเด็ก หรือ
     – ผู้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของเด็ก
       (กรณีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
       โดยผู้รับมอบอำนาจควรเป็นญาติหรือเจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ หรือ
     – ผู้ขอเพิ่มชื่อดำเนินการด้วยตนเอง (กรณีจดทะเบียนเกิดย้อนหลังและบรรลุนิติภาวะแล้ว)
2.3  หลักฐานประกอบการแจ้ง 
     – สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ
     – บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
     – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
     – บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
     – หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว)
     – ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)
     – ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
     – ทะเบียนสมรสไทยหรือสหรัฐฯ 
     – หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ
       (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
       (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ) 
     – หลักฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่เขตหรืออำเภอกำหนด
        เช่น รูปถ่ายของเด็ก
               เจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อต้องไปแสดงตน หรือ
               พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภออาจเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งเพิ่มเติมที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี
ดังนั้น เพื่อเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบล่วงหน้ากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนไปดำเนินการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend