ตารางกงสุลสัญจร

ตารางกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 55,122 view

ตารางกงสุลสัญจร ประจำปี 2565

ลำดับ วันที่ สถานที่ ที่อยู่ เมือง มลรัฐ สถานะ
1 14 – 16 ธันวาคม 2564 วัดพุทธจักรมงคลวราราม 96-130 Farrington Hwy Pearl City HI เสร็จสิ้นแล้ว
2 6 – 8 มกราคม 2565 วัดพุทธมงคลนิมิต 320 Louisiana Blvd SE,  Albuquerque NM เสร็จสิ้นแล้ว
3 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 วัดธรรมคุณาราม 644 E Gordon Ave,  Layton UT เสร็จสิ้นแล้ว
4 21 - 23 มีนาคม 2565 วัดป่าพุทธยานันทราม 5320 Kell Ln, Las Vegas NV เสร็จสิ้นแล้ว
5 26 - 29 เมษายน 2565 วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles Blvd Fremont CA เสร็จสิ้นแล้ว
6 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 วัดไทยพิศาลบุตร (วัดพระแก้ว) 6829 W Lower Buckeye Rd, Phoenix AZ เสร็จสิ้นแล้ว
7  28 - 30 มิถุนายน 2565 วัดพุทธวราราม 4801 Julian St, Denver CO เสร็จสิ้นแล้ว
8 22 - 23 กรกฎาคม 2565 วัดไทยลอสแองเจลิส 8225 Coldwater Canyon North Hollywood CA เสร็จสิ้นแล้ว
9 17 - 18 สิงหาคม 2565 วัดไอดาโฮ โพธิ์ไสยยาราม 4812 Howard Ln Nampa ID เสร็จสิ้นแล้ว
10 12 - 13 กันยายน 2565 วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane SE Turner OR เสร็จสิ้นแล้ว
11 15 - 16 กันยายน 2565 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360th ST Auburn WA เสร็จสิ้นแล้ว
12 24 - 25 กันยายน 2565 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 139 W.11TH AVE Escondido CA เสร็จสิ้นแล้ว

 

ข้อกำหนดในการทำหนังสือเดินทาง

1. ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากในระหว่างการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการบันทึกข้อมูลชีวมาตร (ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง

*** กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมาในวันทำหนังสือเดินทาง ***

2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น 

3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย ซึ่งอาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า ผู้ร้องจะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

4. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ได้แก่
     
     4.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ
     4.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดดูที่นี่ 

6. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
• จัดส่งทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องจัดเตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจนและมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น เพื่อป้องกันกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในระหว่างการจัดส่ง) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์