งานเสวนา “วิธีการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

งานเสวนา “วิธีการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 1,267 view

S__125255690

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ      ได้กล่าวเปิดการเสวนา “วิธีการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Center for      The Pacific Asia Family (CPAF) จัดขึ้น โดยได้มีวิทยากรจาก Asian Pacific Counseling and Treatment Centers (APCTC) และ Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) เข้าร่วมด้วย

Domestic Violence มิได้หมายถึงการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีนิติสัมพันธ์กันแล้วหรือไม่ก็ตามและอาจเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้                โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการทำร้ายด้านร่างกายเท่านั้น ยังรวมไปถึงการทำร้ายด้านจิตใจ เช่น การใช้คำพูดที่รุนแรงและการจำกัดอิสรภาพและเสรีภาพในการดำรงชีวิต เป็นต้น

การเสวนาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติหากตกเป็นเหยื่อ โดยขอให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (โทร 911) โดยหากท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็สามารถขอล่ามกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยให้พูดว่า               “I speak Thai” นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและองค์กรอิสระอื่นๆ ที่ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ    เช่น การให้ที่พักอาศัย (CPAF) การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (LAFLA) การบำบัดทางด้านจิตใจ (APCTC) การฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการขอรับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างปกติต่อไป

นอกจากนั้นกฎหมายสหรัฐฯ จะคุ้มครองเหยื่อของความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพในการพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ โดยบุคคลเหล่านั้นยังมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนสถานะในการพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ตามกฎหมายได้อีกด้วย อาทิเช่น U Visa (Victims of Criminal Activity) T Visa (Victims of Human Trafficking) หรือ VAWA (Violence Against Woman Act) 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือขอคำปรึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน (323) 580-4222 รวมถึง CPAF ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-339-3940 และ APCTC ที่หมายเลขโทรศัพท์ (818) 267-1115

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ