เรียนฟรี! บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC เพื่อรองรับ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning Space)

เรียนฟรี! บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC เพื่อรองรับ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning Space)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ธ.ค. 2566

| 2,874 view

Dec-8_Lifelong_Learning_Space

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC เพื่อรองรับ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning Space) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.THAIMOOC.org ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพิ่มทักษะและต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา มีรายวิชาออนไลน์จำนวนมากกว่า 700 รายวิชา เนื้อหาความรู้ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การบริหารการจัดการ สุขภาพ คอมพิมเตอร์ ทักษะการทำงาน ทักษะสังคม การพัฒนาตนเอง ภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญความรู้กว่า 100 สถาบัน ทั้งนี้ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว