การอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)

การอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 779 view

S__129220620

 

ด้วยเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จาก EISENHOWER HEALTH และสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดการอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)

โดยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดการอบรม และมีแพทย์หญิงวิราชิน ฮุนพงษ์สิมานนท์ จาก EISENHOWER HEALTH และคุณภัทรา อัศวมหากุล นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมบรรยาย และมีทีมพยาบาลให้การสาธิต การกู้ชีพเบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมประมาณ 30 คน

สำหรับการฝึกอบรมมีการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้นหรือ CPR การใช้เครื่อง AED กรณีหัวใจหยุดเต้นและการให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีอาหารติดหลอดลม (Choking) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงกับหุ่นทดลอง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ เล็งเห็นว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อชุมชนไทย หากประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันการและถูกวิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ