การจัดสัมมนา Thailand Business Forum: A Reliable Partner for US Supply Chain

การจัดสัมมนา Thailand Business Forum: A Reliable Partner for US Supply Chain

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ต.ค. 2566

| 1,337 view

15_0

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส จัดสัมมนา Thailand Business Forum: A Reliable Partner for US Supply Chain เพื่อมุ่งนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะพันธมิตรที่สำคัญที่สนับสนุนความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีฐานการผลิตทั้งจากในสหรัฐอเมริกาและจากไทย และยังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการไทยด้วย กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครบรอบ 190 ปี โดยภายในงานผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าจากเทศมณฑลต่าง ๆ (County) ผู้ประกอบการไทยและสหรัฐต่างเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวบรรยายเปิดงานในหัวข้อ ‘Refresh Thailand’ ซึ่งได้บรรยายถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในปีที่ผ่านมา นโยบายเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) นโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Decarbonization) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ความได้เปรียบของไทยในการเป็นฐานการผลิต และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีพลวัตอยู่ตลอดและมีเอกสารสำคัญทางยุทธศาสตร์ คือ แถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน

จากนั้นในช่วงการอภิปราย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเกียรติจากคุณอาณัติ จุลินทร ประธานกรรมการบริหารและรองประธานบอร์ด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ภูมิภาคอเมริกาเหนือ คุณแซม ลี ประธานบริษัท Sun Lee Inc. (นำเข้าสินค้าอาหารเอเชีย) และคุณสุชพงศ์ บุญสาใจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท SCG International ประจำสหรัฐอเมริกา มาบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจในสหรัฐฯ และร่วมหารือถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจในบริบทปัจจุบันที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเพื่อห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ รวมถึงการเอาชนะอุปสรรคทางด้านห่วงโซ่อุปทานในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากนั้นในช่วงที่สอง นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และแนวทางส่งเสริมการลงทุนของไทย และได้รับเกียรติจากนาง Cynthia Lock Tregisllis Senior Vice President & Deputy General Counsel Government Affairs & Corporate Legal Services บริษัท Western Digital มาบรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์ของ Western Digital ในการลงทุนในประเทศไทย และจุดแข็งของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับทักษะในการทำงานของแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิต

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ