การขอจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 1,531 view

Divorce2022  

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการจดทะเบียนหย่าสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. หลักเกณฑ์
    บุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย
    และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า 

3. การหย่าต่างสำนักทะเบียน 
    คือ การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า โดยคู่หย่าอีกฝ่ายอยู่ที่ประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ 
    โปรดกดที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

4. เอกสารที่ต้องใช้
    4.1  คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด  –> คลิกที่นี่
    4.2  คำร้องขอนิติกรณ์ในการจดทะเบียนหย่า
           4.2.1  คำร้องฝ่ายหญิง                                           –>  คลิกที่นี่
           4.2.2  คำร้องฝ่ายชาย                                            –>  คลิกที่นี่ 
    4.3  คำร้องขอจดทะเบียนหย่า 1 ชุด
           กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       –>  คลิกที่นี่
           คำแนะนำในการกรอกคำร้อง (ฝ่ายหญิง) 
           4.3.1  ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย
                     (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
           4.3.2  การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น
                     อายุ “25 ปี 9 เดือน” ให้กรอกอายุ “25 ปี”
    4.4  หนังสือสัญญาหย่า ทั้งสองฝ่ายลงนาม 1 ชุด             –> คลิกที่นี่
           คำแนะนำในการกรอกหนังสือสัญญาหย่า 
           4.4.1  ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร – หากมีบุตรด้วยกันโปรดระบุ
                     – จำนวนบุตร
                     – ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด และอายุ ของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) 
                     – บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  (อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
                       ต้องระบุ ชื่อผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย 
            4.4.2  ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร – หากไม่มีบุตรด้วยกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี” 
            4.4.3  เรื่องทรัพย์สิน – ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่า ให้เขียนว่า “ไม่ระบุ” 
            4.4.4  เรื่องอื่น ๆ –  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”
    4.5  บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง) 
           (หากเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ) 
    4.6  สำเนาทะเบียนบ้าน
    4.7  US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี) 
    4.8  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) 
            กรณีไม่มีฉบับจริง ต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนา
            พร้อมประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ มาก่อน 
     4.9  บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไทย ของพยาน 2 ท่าน  
            ในวันที่จดทะเบียนหย่า พยานทั้งสองท่านต้องเข้ามาพร้อมกัน     

5. ค่าธรรมเนียม
    การขอจดทะเบียนหย่าไม่มีค่าธรรมเนียม

6. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนหย่า
     6.1  กรอกคำร้องทั้งหมด จัดส่งเอกสารตามรายการข้างต้นไปยัง สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์เท่านั้น 
     6.2  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำนัดหมายขอจดทะเบียนหย่าล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
     6.3  รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่
     6.4  วันจดทะเบียนหย่า คู่หย่าทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานจะต้องมาด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวัน-เวลานัด
             โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง
             ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ว
             คู่หย่าจะได้รับใบสำคัญการหย่าในวันเดียวกัน

7.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    Tel: 323 – 962 – 9574 ext. 220

Download Form
1. แบบคำร้องขอนัดหมายการจัดทะเบียนหย่า [ Download ]
2. แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่า
    2.1 แบบคำร้องนิติกรณ์ฝ่ายชาย [ Download ]
    2.2 แบบคำร้องนิติกรณ์ฝ่ายหญิง [ Download ]
3. คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า [ Download ]
4. หนังสือสัญญาหย่า [ Download ]