การขอจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 5,233 view

Divorce2023   

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการจดทะเบียนหย่าสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. หลักเกณฑ์
    บุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย
    และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า 

3. การหย่าต่างสำนักทะเบียน 
    คือ การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า โดยคู่หย่าอีกฝ่ายอยู่ที่ประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ 
    โปรดกดที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

4. การดำเนินการ และเอกสารที่ต้องใช้
    4.1  คู่หย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย) - กรอกคำร้องขอจดทะเบียนหย่า คลิกที่นี่
    4.2  เลือกวันนัดหมายจดทะเบียนหย่า (ระบบจัดให้นัด 5 วันทำการ จากวันที่กรอกข้อมูล online เป็นต้นไป) 
    4.3  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะจัดทำ "หนังสือสัญญาหย่า" โดยในวันจดทะเบียนหย่า
           ให้คู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมพยาน 2 คน มาลงนามพร้อมกันในวันจดทะเบียนหย่า  
           คำแนะนำในการกรอกหนังสือสัญญาหย่า 
           4.3.1  เรื่องทรัพย์สิน
                     - ถ้าต้องการระบุ - ให้กรอกข้อมูลตามที่คู่หย่าตกลงกัน 
                     - ถ้าไม่ต้องการระบุ - ให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”

           4.3.2  เรื่องบุตร
                     - หากมีบุตรด้วยกันโปรดระบุ
                        – จำนวนบุตร
                        – ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด และอายุ ของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) 
                        – บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  (อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องระบุ ชื่อผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย 
                     - หากไม่มีบุตรด้วยกัน ให้ระบุว่า "ไม่มี" 
            4.3.3  เรื่องอื่น ๆ –  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”
    4.4  ฝ่ายหญิง - โปรดระบุคำนำหน้านามหลังการหย่า 
    4.5  โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง) ของคู่หย่าทั้ง 2 ฝ่าย 
           (หากเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ) 
    4.6  ทะเบียนบ้านของคู่หย่าทั้ง 2 ฝ่าย -- > กรณีไม่มีต้นฉบับ โปรดยื่นสำเนาเอกสาร 
    4.7  US ID หรือ US Driver License ของคู่หย่าทั้ง 2 ฝ่าย (ถ้ามี) 
    4.8  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) ของคู่หย่าทั้ง 2 ฝ่าย 
            กรณีไม่มีฉบับจริง ต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนา พร้อมประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ มาก่อน 
     4.9  บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย ของพยาน 2 ท่าน  
            ในวันที่จดทะเบียนหย่า พยานทั้งสองท่านต้องเข้ามาพร้อมกัน     

5. ค่าธรรมเนียม
    การขอจดทะเบียนหย่าไม่มีค่าธรรมเนียม

6. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนหย่า
     6.1  กรอกคำร้อง Online  
     6.2  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน จะมีอีเมลยืนยันวันนัดหมายขอจดทะเบียนหย่า (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder) 
     6.3  เตรียมเอกสาร (ต้นฉบับ) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
     6.4  วันจดทะเบียนหย่า คู่หย่าทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานจะต้องมาด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวัน-เวลานัด
            โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง
     6.5  หลังการจดทะเบียนหย่า คู่หย่าจะได้รับ "ใบสำคัญการหย่า" ในวันเดียวกัน

7.  ที่อยู่ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Legalization Section 
    Royal Thai Consulate – General
    611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
    Los Angeles, CA 90004

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ADD LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->    line-add-friend  


KS1/31/23