ตารางกงสุลสัญจร

ตารางกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 74,426 view

แผนการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2566

ลำดับ วันที่ สถานที่ / เมือง รัฐ สถานะ
1  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566
วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต

CA เสร็จสิ้น

2 27 - 28 มีนาคม 2566 วัดพุทธาราม เกาะกวม - ลงทะเบียนที่นี่
3 30 - 31 มีนาคม 2566 ร้าน Spicy Thai Noodle Place เกาะไซปัน CNMI ลงทะเบียนที่นี่
4 เมษายน Las Vegas NV  รอรับการจัดสรรงบประมาณ
5 พฤษภาคม Pheonix AZ รอรับการจัดสรรงบประมาณ
6 มิถุนายน Auburn WA รอรับการจัดสรรงบประมาณ
7 มิถุนายน Turner OR รอรับการจัดสรรงบประมาณ
8  กรกฎาคม Cheyenne WY รอรับการจัดสรรงบประมาณ
9 กรกฎาคม Denver CO รอรับการจัดสรรงบประมาณ
10 สิงหาคม Ancourage AK รอรับการจัดสรรงบประมาณ
11 กันยายน San Francisco และเมืองใกล้เคียง CA รอรับการจัดสรรงบประมาณ
12 กันยายน Riverside CA รอรับการจัดสรรงบประมาณ

 

ข้อกำหนดในการทำหนังสือเดินทาง

1.  ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อบันทึกข้อมูลชีวมาตร (ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง

     *** กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมาในวันทำหนังสือเดินทาง ***

2.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น 

3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย
    - อาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือ
    - กรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า 
       ต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

4. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ได้แก่
     4.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ
     4.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

     ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles  
     (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต) 

     กรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกแต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น
     เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) และดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว
     (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
     จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดดูที่นี่ 

6. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

    • จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น 
       - โปรดเตรียมแสตมป์แบบ Forever Stamp จำนวน 50 ดวง (ไม่รับ Meter Stamp)
       - จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
       - สถานกงสุลใหญ่ฯ มีซอง USPS Priority Mail Express รูปแบบ Paddle (สีน้ำเงิน) ให้บริการ   
       - มอบซองที่จ่าหน้า+ติดแสตมป์เรียบร้อย ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง
         (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น เพื่อป้องกันกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในระหว่างการจัดส่ง)

        ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์