66,702 view

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

ขั้นตอนการทำบัตรฯ_แก้ไขเว็ปไซต์

 

จองนัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 


 

      หมายเหตุ: บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศได้

                     1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
                     2. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย
                     3. ผู้ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)

 


 

การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

ค่าธรรมเนียม

1. บัตรฯ หมดอายุ

(บัตรฯ ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่เกิน 60 วัน)

1.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใบเดิม
1.2 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลของเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรฯ กรุณาแสดงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล)

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2. บัตรฯ สูญหายหรือถูกทำลาย

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
2.2 หนังสือเดินทางไทยเล่มล่าสุดหรือใบขับขี่รถยนต์ไทย
2.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลของเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรฯ กรุณาแสดงหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล)

 

เงินสด $4

3. ขอเปลี่ยนบัตรฯ เนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

3.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใบเดิมที่ชำรุด
3.2 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลของเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรฯ กรุณาแสดงหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล)

 

เงินสด $4

4. ขอเปลี่ยนบัตรฯ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

(หลังจากเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลกับทางเขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น)

 

4.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใบเดิม
4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
4.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลของเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล)

 

เงินสด $4

5. ขอเปลี่ยนบัตรฯ เนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่

(หลังจากเปลี่ยนที่อยู่กับทางเขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น)

 

5.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใบเดิม
5.2 เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 เอกสารแสดงการมีถิ่นที่อยู่สหรัฐฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวสหรัฐฯ ใบเขียวหรือใบอนุญาตทำงาน

(กรณีที่ชื่อและนามสกุลของเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน กรุณาแสดงหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล)

เงินสด $4

 


 

    วิธียื่นคำร้อง

  1. กรอกข้อมูลนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน“นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประจำตัวประชาชน” 
  2. กรณีเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะสอบถามและแจ้งยืนยันนัดหมายไปทางอีเมล์
  3. เดินทางไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (ที่อยู่ 611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor,
    Los Angeles, CA  90004) ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor,
Los Angeles, CA  90004
หมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-09574
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]