42,559 view

งานสัญชาติและนิติกรณ์

                           

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองเอกสาร / จดทะเบียน สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ

1. แคลิฟอร์เนีย  2. โคโลราโด      3. เนวาดา       4. นิวเม็กซิโก    5. มอนทานา    6. ยูทาห์     7. วอชิงตัน
8. ไวโอมิง         9. อะแลสกา     10. แอริโซนา   11. ออริกอน     12. ไอดาโฮ     13. ฮาวาย 
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยหรือสหรัฐฯ เท่านั้น


 

 1. การให้บริการ – งานทะเบียนราษฎร 
     1.1  การขอจดทะเบียนคนเกิด – ขอสูติบัตรไทย
     1.2  การขอจดทะเบียนคนตาย  – ขอมรณบัตรไทย

 


 

2. การให้บริการ – งานทะเบียนครอบครัว 
     2.1  การขอจดทะเบียนสมรส 
     2.2  การขอจดทะเบียนหย่า
            2.2.1  การขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
     2.3  การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 


 

3.  การให้บริการ – งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
      3.1  หนังสือมอบอำนาจ
            3.1.1 การทำหนังสือมอบอำนาจหรือการรับรองลายมือชื่อ (ทั่วไป)
            3.1.2 การทำหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
            3.1.3 การทำหนังสือมอบอำนาจ (ที่ดิน ท.ด. 21)
            3.1.4 การทำหนังสือมอบอำนาจ (ที่ดินไม่มีโฉนด ท.อ. 4)
            3.1.5 การทำหนังสือมอบอำนาจ (อาคารห้องชุด อ.ช. 21)
            3.1.6 การทำหนังสือมอบอำนาจ อื่นๆ อาทิ เอกสารการเงิน-ธนาคาร 
           
 
     3.2  หนังสือให้ความยินยอม
            3.2.1 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเรื่องทั่วไป
 
 
 
     3.3  การให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสาร อื่น ๆ
            3.3.1 การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย
            3.3.2 การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)
            3.3.3 การรับรองคำแปลเอกสาร
            3.3.4 การแก้ไข ชื่อ – นามสกุล
            3.3.5 การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
            3.3.6 การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย
            3.3.7 การขอสละสัญชาติไทย
            3.3.8 การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)
            3.3.9 การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

 


ติดต่อสอบถามข้อมูล Add Line: คลิกที่ ->Add Friend